JST Waalsdorp kent als lidmaatschap leden, juniorleden, leden van verdienste, ereleden en aspiranten. De procedure van het aspirantschap start met het indienen van een correct ingevuld inschrijfformulier bij de secretaris, vergezeld van minimaal één recente pasfoto en een kopie van het paspoort. Niet-KNSA-leden dienen tevens een VOG of een kopie van de jachtakte bij te voegen. Het indienen van deze gegevens geeft niet automatisch toegang tot het aspirantschap. De ballotagecommissie beslist of de aanvraag van de aspirant in behandeling mag worden genomen. Over de beslissing van de ballotagecommissie zal niet worden gecorrespondeerd.

Lid worden van JST Waalsdorp heeft voordelen zoals onder andere gereduceerde tarieven voor patronen en duiven en bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen aan clubwedstrijden.

Heeft u interesse om lid te worden van JST Waalsdorp, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Contactinformatie is te vinden via deze pagina.  

IMG 4881

 

Het is zeer wel denkbaar dat nieuw bij de KNSA aangesloten verenigingen leden aanmelden die reeds bij een andere bij de KNSA aangesloten schietvereniging lid zijn. In dat geval worden die personen als niet-contributieve schutter bij de nieuwe vereniging ingeschreven. Aangezien die in de hoedanigheid van het lidmaatschap bij een reeds bij de KNSA aangesloten schietvereniging, reeds over een KNSA-licentie beschikken is de verplichte overlegging van een VOG niet opportuun. Kortom: voor reeds bij de KNSA aangesloten schutters geldt de verplichting een VOG over te leggen nog niet.

Het doel van de afgifte van een VOG is dat uitsluitend nieuwe leden worden aangemeld en over een KNSA-licentie kunnen beschikken, indien zij niet voorkomen in de justitiële registers. Er is geen wettelijk vastgelegde minimumleeftijd voor het gebruik van vuurwapens. Dat betekent dat ook junioren (jonger dan 21 jaar) gebruik kunnen maken van vuurwapens. Bovendien geldt ook bij junioren het uitgangspunt en principe dat geen junioren lid van een schietvereniging kunnen worden indien zij strafbare feiten gepleegd hebben. Gezien echter de procedure voor de aanvraag van een VOG en de daaraan verbonden financiële consequenties zal de drempel voor het lidmaatschap van een schietvereniging hoger worden indien de overlegging van een VOG vereist wordt. Bovendien is het te verwachten dat niet alle junioren zonder meer bij schietverenigingen gebruik maken van vuurwapens. Het adagium van schietverenigingen is in zijn algemeenheid dat pas vanaf 16 jaar en ouder, het gebruik van vuurwapens geoorloofd is. Uiteraard geschiedt dat onder begeleiding, met gebruikmaking van een verenigingswapen. Vanuit die gedachte is het gerechtvaardigd een Verklaring Omtrent het Gedrag te verzoeken voor die schutters van 16 jaar en ouder, die nieuw worden aangemeld, alsmede die schutters die in het desbetreffende jaar van aanmelding de 16-jarige leeftijd zullen bereiken. Een Verklaring Omtrent het Gedrag kàn worden aangevraagd vanaf een leeftijd van 12 jaar.
Overeenkomstig de richtlijnen voor het KNSA-lidmaatschap, dienen leden van nieuwe KNSA-verenigingen een recente Verklaring Omtrent het Gedrag over te leggen; in plaats daarvan kan ook een kopie van een daaraan minimaal gelijkgesteld document, zoals een geldig verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, worden overgelegd. Het is niet ondenkbaar dat leden van nieuwe verenigingen reeds in een eerder stadium, op verzoek van de desbetreffende vereniging, die Verklaring Omtrent het Gedrag hebben overgelegd. Dientengevolge kan zo’n verklaring reeds enige jaren oud zijn. Om daarin duidelijkheid te verstrekken, mag de verklaring op het moment van overlegging bij de KNSA niet ouder zijn dan een half jaar (6 maanden) na datum afgifte COVOG. Bovendien dient de originele verklaring te worden overgelegd. Wij adviseren verenigingen daarvan zelf een kopie te behouden. Verklaring Omtrent het Gedrag voor buitenlanders Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvraag geschiedt door tussenkomst van het Gemeentebestuur van de woonplaats van betrokkene. Om die aanvraag bij het Gemeentebestuur te kunnen doen, dient de betrokkene te zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de desbetreffende Gemeente (afdeling Burger-/Publiekszaken). Voor personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken maar wel woonachtig zijn in enige Nederlandse Gemeente, kan dus ook een Verklaring Omtrent het Gedrag worden aangevraagd. Voor diegenen die niet woonachtig zijn in Nederland geldt voor de personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten, dat zij rechtstreeks een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen indienen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Personen die na oktober 1994 naar het buitenland zijn verhuisd, kunnen zich nog wenden tot de Nederlandse Gemeente waarin zij woonachtig zijn geweest, aangezien na die datum deze Gemeente nog beschikt over hun GBA-gegevens. Voor diegenen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken en woonachtig zijn in het buitenland en nimmer in Nederland woonachtig zijn geweest, is het niet mogelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. In dat geval dient de betrokkene een kopie van een aan het VOG gelijkgesteld document, zoals een wapenvergunning, vanuit het land waarin de betrokkene woonachtig is, over te leggen. Hoe werkt de aanvraag van een VOG? Potentiële leden van schietverenigingen kunnen een VOG aanvragen bij het Gemeente-bestuur van hun woonplaats, bij de Afdeling Burger-/Publiekszaken; althans, ervan uitgaande dat zij daar zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het aanvraagformulier dient door de aanvrager (sportschutter) en het bestuur van zijn of haar vereniging ingevuld en ondertekend te worden. De sportschutter dient op het formulier de gegevens bij punt 1.1 en 1.2 op de eerste pagina in te vullen. Vervolgens moet het bestuur van de vereniging op pagina 2 en 3 de vragen 2.1, 2.2 en 2.3 invullen. Vraag 2.4 behoeft niet ingevuld te worden. Bij vraag 2.2. dient “Overig” te worden aangekruist en als omschrijving te worden ingevuld “Lidmaatschap schietvereniging”. Op diezelfde pagina moet een paraaf en een stempel van de vereniging worden geplaatst en op pagina 3, moet onder vraag 2.3 als doel voor de aanvraag keuze 85, te weten “Lidmaatschap schietvereniging” te worden aangekruist. Het formulier moet vervolgens op pagina 4 bij 2.6 worden ondertekend door het verenigingsbestuur en te worden voorzien van een stempel. Vraag 3 wordt ingevuld door het desbetreffende Gemeentebestuur. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de Verklaring Omtrent het Gedrag aan het huisadres van de aanvrager (schutter) rechtstreeks toegezonden.
Sinds 1 januari 2012 is het tevens mogelijk om een VOG digitaal aan te vragen. De voordelen hiervan zijn dat dit gemakkelijker en sneller gaat omdat het niet meer nodig is om naar het gemeentehuis te gaan voor dit formulier; er hoeft ook niet meer zo’n groot formulier te worden ingevuld, en bovendien is het elektronische aanvraagformulier goedkoper. Deze elektronische VOG-aanvraag moet worden geïnitieerd door de organisatie die de VOG verlangt, in dit geval dus de schietvereniging. Daarvoor is het noodzakelijk dat het bestuur van de schietvereniging eerst de aanvraag voor de VOG doet en daarvoor dienen zij gebruik te maken van de zogenaamde e-Herkenning. Het verenigingsbestuur moet daarvoor een e-Herkenningsmiddel aanschaffen; daarvoor zijn verschillende aanbieders. Meer informatie over e-Herkenning is te verkrijgen op www.eherkenning.nl. Nadat de vereniging de VOG-aanvraag heeft ingediend, wordt die klaargezet voor het potentiële lid dat de aanvraag uiteindelijk moet doen. Het kandidaat-lid kan de aanvraag dan via www.digid.nl definitief indienen. Controle van de echtheid VOG Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zodat een VOG zeer moeilijk is na te maken. De echtheid van de VOG kan eenvoudig worden vastgesteld. Uiteraard wordt de echtheid door het KNSA-bondsbureau gecontroleerd, maar het is van belang dat ook verenigingsbesturen de echtheid controleren om te voorkomen dat er sprake is van een vervalsing. De echtheid van een VOG kan alleen worden vastgesteld bij een origineel exemplaar en hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan om die VOG-echtheid vast te kunnen stellen: Het papier van de VOG is voorzien van een achtergrondtekst. Na het kopiëren verschijnt de tekst "kopie". Wanneer u een kopie van de originele VOG maakt, ziet u doorlopend herhaald als achtergrondtekst "kopie" verschijnen. U weet dan dat deze kopie gemaakt is van een originele VOG. Als in plaats van de achtergrondtekst slechts een grijs raster verschijnt, betreft dit niet een kopie van een originele VOG. Het papier is voorzien van een karakteristiek golvend watermerk. Wanneer u het papier tegen het licht houdt, ziet u diagonaal slingerde lijnen verschijnen. Het watermerk is goed te zien. Beveiliging van het papier middels een watermerk is effectief en treft u bijvoorbeeld ook aan in eurobiljetten. Onder een UV-lamp blijft het papier donker en zullen zowel kleine vezels in het papier als het beeldmerk rechtsonder oplichten, verder verandert het nummer van kleur. Hier wordt het blauwe nummer bedoeld dat u aantreft in de rechterbovenhoek van de VOG. Bron informatie VOG: KNSA
 
Inschrijfformulier JST-Waalsdorp

Stuur voor een inschrijfformulier, uw NAW gegevens tesamen met de reden van uw aanvraag naar de ledenadministratie op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.