Afdeling 1.


Artikel 1: Algemene bepalingen.
Algemene gedragsregels van de vereniging.
1.1 - De vereniging is er op gericht tot het mogelijk maken tot het uitoefenen van de kleiduifschietsport waarbij een positieve uitstraling een vereiste is. De vereniging zal zich daarom onthouden van al hetgeen waarmee zij zich zelf of de schietsport in diskrediet kan brengen.
1.2 - Zij leeft de voorschriften en wensen na, die haar van overheidswege kenbaar gemaakt worden.
Algemene gedragsregels van de leden.
1.3 - De leden onthouden zich van al hetgeen waarmee zij zichzelf, de vereniging of de schietsport in diskrediet kunnen brengen.
Sancties.
1.4 - Sancties welke het bestuur kunnen hanteren zijn:

 • Waarschuwing door het bestuur of baancommandant.
 • Tijdelijke ontzegging van de toegang tot de vereniging en/of schietterrein.
 • Schorsing, zie artikel 7 lid 8 van de statuten.
 • Opzegging namens de vereniging, zie artikel 8 lid van de statuten.
 • Ontzetting namens de vereniging, zie artikel 6 lid 4 van de statuten
 • In geval van de laatste twee sancties zal ook de KNSA en/of KNJV worden geïnformeerd.

Artikel 2: Middelen ter bereiking van het doel.
Verplichtingen van het bestuur.
2.1 - Het bestuur zorgt voor gediplomeerde basistrainers die instructie kunnen geven aan de aspirant-leden. Aspirant-leden zonder ervaring en junioren mogen slechts onder leiding schieten, zolang zij de basiskennis nog niet beheersen, dit ter beoordeling van het bestuur en aangewezen trainers.
2.2 - Het bestuur zorgt voor voldoende faciliteiten zodat de leden het kleiduifschieten kunnen trainen.
2.3 - Het bestuur maakt werk van kleiduifschietwedstrijden op KNSA en KNJV niveau.
Verplichtingen van de leden.
2.4 - Van de leden wordt verwacht regelmatig aan schietoefeningen en/of wedstrijden deel te nemen, om zodanig hun vaardigheden op peil te houden. (De jacht is hieraan niet gelijk gesteld.)
2.5 - Een lid dient per jaar minimaal 18 hagel schietbeurten in het schietbeurtenboekje te kunnen tonen. Als de schietbeurten niet getoond kunnen worden, kan er gevraagd worden hun vaardigheid te demonstreren. Indien de schietvaardigheid en/of de veiligheidshandelingen onvoldoende blijken te zijn, zal dit lid de vaardigheden moeten oefenen onder begeleiding van een verenigingsinstructeur. De instructies moeten worden afgestempeld met de instructie stempel van de vereniging.
2.6 - Aspirant-lid met hagel schiet ervaring opgedaan bij een andere vereniging, hiervoor geld artikel 2.5.
.7 - Aspirant-lid zonder hagel schiet ervaring dienen zich te laten instrueren door een verenigingsinstructeur. Nadat deze minimaal 18 instructie beurten en een veiligheidsverklaring heeft, mag de aspirant-lid zonder begeleiding van een verenigingsinstructeur de schietbaan op. Vervolgens geld artikel 2.5.
2.8 - Jeugd -lid is 14 tot 18 jaar, zie artikel 5 lid 3 van de statuten. Voor deze geld artikel 2.5 met die verstande dat het jeugd -lid nooit zonder begeleiding de schietbaan op mag.
Introducés, gastschutters en cursisten voor de jachtopleiding.
2.9 - Introductie -gast zonder ervaring en zonder verlof of jachtakte mogen maximaal 3x per jaar onder leiding van een verenigingsinstructeur gebruikmaken van onze accommodatie. Hierna geld aspirant-lidmaatschap aanvragen.
2.10 - Introducé met ervaring en met jachtakte en/of verlof voor een hagelwapen mogen maximaal 3x per jaar gebruikmaken van onze accommodatie. Hierna geld aspirant-lidmaatschap aanvragen.
2.11 - Gastschutters alleen met voldoende ervaring met jachtakte en/of verlof voor een hagelwapen mogen maximaal 3x per jaar gebruikmaken van onze accommodatie. Hierna geld aspirant-lidmaatschap aanvragen.
2.12 - Jachtopleiding cursisten / niet leden kunnen tegen het geldende tarief gedurende de opleiding onder leiding van een instructeur gebruik maken van onze accommodatie.
Algemene verplichtingen.
2.13 - Alle op of rond het schietterrein aanwezige personen dienen de veiligheidsregels te hanteren.
2.14 - Alle leden en/of gastschutters dienen hun KNSA -licentiepas of hun jachtakte en het schietbeurtenboekje te tonen op verzoek van de baanmedewerkers, hun naam en registratienummer op de baanformulieren te vermelden.
2.15 - Introductie gasten dienen een geldig legitimatiebewijs te tonen, de registratie formulieren in te vullen. Introductie gasten kunnen alleen onder begeleiding van een verenigingsinstructeur de schietbaan op.
2.16 - Alleen wapens die geschikt zijn voor de kleiduifschietsport zijn op de schietbaan toegestaan.

 • Het is verboden loodhagelpatronen in bezit te hebben in of rond onze accommodatie.
 • Alleen baanmunitie is toegestaan.
 • Het gebruik van zo genaamde “dummy’s”zijn om veiligheidsreden niet toegestaan.
 • Een geweerriem is niet toegestaan.
 • Wapens dienen in het geweerrek te worden afgesloten.
 • Wapens mogen niet onbeheerd worden achter gelaten.

Artikel 3: Kantine.
3.1 - Indien het exploiteren van een kantine valt onder de bepalingen van de Drank- en Horecawet, zijn zowel de vereniging als haar leden verplicht de bepalingen van de wet en de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend strikt in acht te nemen.
3.2 - Het gebruik van alcohol is voor het schieten niet toegestaan en/of alcohol op de schietbaan voorhanden te hebben.
3.3 - Van de kantine bezoeker wordt verwacht het gebruikte serviesgoed aan de bar te retourneren en geen rommel achter te laten.
3.4 - Honden, deze zijn alleen toegestaan onder toezicht van de eigenaar en indien deze de hond onder controle heeft. Vuil en dergelijke door de hond achter gelaten moet door de eigenaar worden opgeruimd. Honden zijn op het schietterrein niet toegestaan.
3.5 - Kinderen, deze zijn alleen welkom onder toezicht van een ouder of begeleider. Rommel en dergelijke veroorzaakt door een kind moet door de ouder of begeleider worden opgeruimd. Kinderen zijn op het schietterrein niet toegestaan.

Afdeling 2.

Artikel 4: Lidmaatschap
4.1 - Het verkrijgen van het aspirant lidmaatschap wordt gestart door het verstrekken van de juiste persoonsgegevens, doormiddel van het invullen van ons inschrijfformulier en het leveren van de hierop vermelde gegevens en zaken.
4.2 - Men is lid van de vereniging na acceptatie door het bestuur en na betaling van de inschrijf- en contributiegelden.
4.3 - Het aspirant lidmaatschap kent een looptijd van één jaar, na dit jaar besluit het bestuur dit te verlengen in een definitief lidmaatschap. Het bestuur kan het lidmaatschap intrekken indien er zich zaken voordoen die niet samengaan met onze statuten, huishoudelijk reglement of gebruikelijke te hanteren normen en waarden.
4.4 - Ieder lid moet aangesloten zijn bij de KNSA, de kosten voor inschrijving en contributie staan los van de verenigingscontributie.

4.5 - Het lidmaatschap is verbonden aan de jaarlijkse contributie betaling, het lid dient dit per jaar te voldoen binnen de eerste twee maanden van het nieuwe kalenderjaar.
4.6 - Opzegging door het lid dient schriftelijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar plaats te vinden. Te laat ontvangen opzegging door het lid zal als gevolg hebben een verrekeningen van de volledige KNSA contributie voor het komende jaar en de contributie van JST Waalsdorp van verstreken maanden.
4.7 - Het lidmaatschap eindigt door het niet voldoen van de contributie, tevens wordt het lid afgemeld bij de KNSA.
4.8 - Bij beëindiging om welke reden ook van het lidmaatschap in de loop van het boekjaar vindt geen vermindering of teruggave van het verschuldigde plaats.

Artikel 5: Inbezitstelling van wijzigingsbladen.
5.1 - De leden en aspirant-leden kunnen de statuten en huishoudelijke reglementen per internet downloaden.
5.2 - Verenigingsinformatie;

 • wordt per e-mail en internet aan de leden verzonden.
 • wordt gepubliceerd in het clubhuis.

5.3 - Leden dienen het secretariaat te informeren over hun juiste adres- en e-mailgegevens.

Artikel 6: Schade aan zaken van de vereniging.
6.1 - Elke geconstateerde schade van enige zaak van de vereniging wordt geacht veroorzaakt te zijn door het dat de zaak het laatst gebruikt heeft of onder zijn berusting had.
6.2 - Elke schade voor de vereniging dient te worden vergoed door de veroorzaker.
Schade aan zaken van de leden.
6.3 - De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of schade van zaken van leden en/of bezoekers.
6.4 - De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan voertuigen welke op het terrein voor het clubhuis aanwezig zijn.
Verzekeringen.
6.5 - Gastschutters en/of jachtopleiding cursisten die geen KNSA lid zijn of geen Jachtakte hebben, en derhalve uit dien hoofde niet over een schietaansprakelijkheidsverzekering conform art. 12 a lid 6 van de jachtwet beschikken, dienen voor aanvang een kopie van de toepasselijke polis van de hiervoor apart afgesloten verzekering te overleggen.

Artikel 7: Ledenadministratie.
7.1 - Het bestuur draagt zorg voor een goede ledenadministratie.
7.2 - Van ieder aspirant -, gewoon- en juniorlid worden de gegevens bijgehouden:

 • Zijn naam en adresgegevens.
 • De datum waarop het lidmaatschap is aangevraagd en de datum waarop het lid definitief is toegelaten.
 • Het nummer van de KNSA licentie en jachtakte en/of verlof.
 • Indien de betrokkene tot lid van verdienste of erelid is benoemd de vermelding daarvan met aanduiding van de datum van de algemene ledenvergadering waarop dat gebeurd is.
 • Er wordt van ieder lid een pasfoto in het archief gehouden.

Artikel 8: Introducés
8.1 - Introducés, gastschutters en jachtopleiding cursisten dienen zich te legitimeren, hun aanwezigheid wordt in een schietregister vastgelegd.
8.2 - Alleen leden mogen een introducé voorstellen met het verzoek aan de het bestuur/ baancommandant om onder begeleiding van een verenigingsinstructeur de schietbaan te mogen betreden.
8.3 - De zondag is gereserveerd voor de leden, introducés hebben dan geen toegang tot de schietbaan.

Artikel 9: Schietregister
9.1 - Door de vereniging wordt een register bijgehouden van alle aanwezige schutters.

Afdeling 3: De algemene vergadering.

Artikel 10: Jaarvergadering.
10.1 - Op de jaarvergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:

 • De notulen van de vorige jaarvergadering en de eventueel tussentijds gehouden buitengewone vergaderingen.
 • Het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar.
 • De balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar.
 • De vervulling van openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur, één en ander voor zover in die vacatures niet reeds is voorzien is.
 • De benoeming van een kascommissie en een baancommissie.
 • De voorstellen die het bestuur op de agenda plaats.
 • De eventuele voorstellen van de onder Staten artikel 10 lid 3 en 4 genoemde leden.
 • De rondvraag.

Afdeling 4: Het bestuur.

Artikel 11: Taak van de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging.
De voorzitter vertegenwoordigd de vereniging, geeft leiding en zit de bestuur- en de ALV voor.
11.2 - De secretaris verzorgt de administratie en de notulen van de vergaderingen.
11.3 - De penningmeester beheert en verzorgt de financiële zaken en doet verslag aan de ALV.
11.4 - De overige bestuursleden hebben ondersteunende taken.
11.5 - De zittingsduur van een bestuurslid is 3 jaar.
11.6 - Een bestuurslid is herkiesbaar voor een aansluitende nieuwe zittingsperiode van 3 jaar.
11.7 - De secretaris houdt een rooster van aftreden bij.

Artikel 12: Besluitvorming.
12.1 - Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en bij staken de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Afdeling 5: Baancommandant en trainers.

Artikel 13: Trainers
13.1 - JST Waalsdorp kent door het bestuur aangestelde en vrijwillige KNJV en KNSA schietinstructeurs. Deze mogen alleen op Waalsdorp training geven indien deze zijn erkend door het bestuur.
13.2 - De aanstelde instructeurs/ trainers hebben een functionele verbondenheid met de vereniging en hebben geen lidmaatschap en stemrecht. De vrijwillige instructeurs/ trainers zijn gewone leden.
13.2 - Het bestuur kan de baancommandant machtigen om bepaalde persoon assistentie te laten verlenen bij instructie.

Artikel 14: Baancommandant.
14.1 - De baancommandant wordt door het bestuur aangesteld en heeft een functionele verbondenheid met de vereniging zonder lidmaatschap en stemrecht.
14.2 - De baancommandant volgt de aanwijzingen van en het is verantwoording schuldig aan het bestuur.
14.3 - De baancommandant gemachtigd op te treden, inzake het handhaven van continuïteit, veiligheid en orde op de accommodatie.

Afdeling 6: Het Vermogensbeheer.

Artikel 15: Kascommissie
15.1 - De kascommissie als bedoeld in art. van de verenigingsstatuten, wordt tijdens de jaarvergadering benoemd. Jaarlijks treedt het langstzittende lid af.
15.2 - De kascommissie voert jaarlijks een kascontrole uit, voorafgaande aan algemene ledenvergadering.

Afdeling 7: Slotbepaling.

Artikel 16
16.1 - In alle gevallen waarin de statuten en deze artikelen van het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur in de gehoudenheid om de eerstkomende Algemene vergadering in kennis te stellen.